Voľba rektora 2014

22. 5. 2014 20:45:00

Po dnešnej voľbe rektora Žilinskej univerzity gratulujeme víťazke Dr.h.c.prof.Ing. Tatiane Čorejovej, PhD. k svojmu znovu zvoleniu v pomere hlasov 23 k 14 a prajeme jej veľa úspechov pri riadení univerzity a plnení záväzkov do najbližších období.

O post rektora ŽU sa uchádzali traja kandidáti: súčasná rektorka Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU a prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., vedúci Katedry technológie a manažmentu stavieb na Stavebnej fakulte ŽU. V prvej voľbe rektora, ktorá sa uskutočnila 13. mája, nezískal v prvom kole tajného hlasovania členov AS ŽU ani jeden z kandidátov potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých senátorov. Do ďalšieho kola postúpili dvaja kandidáti -  Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. a prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. Ani pri dvoch ďalších hlasovaniach členovia AS ŽU nezvolili žiadneho z kandidátov potrebným počtom hlasov. Opakovaná voľba kandidáta na rektora sa tak uskutočnila na novom zasadnutí AS ŽU vo štvrtok 22. mája 2014. Prítomných bolo 37 členov AS ŽU, z ktorých v 1. kole odovzdalo svoj hlas Jánovi Mikolajovi 14 a Tatiane Čorejovej 23 senátorov. Nadpolovičnou väčšinou hlasov tak Dr. h. c. prof. Ing. Tatianu Čorejovú, PhD. zvolili za rektorku ŽU do nového funkčného obdobia.

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. pôsobí na ŽU od roku 1982. Ako výskumná pracovníčka pracovala vo Výskumnom ústave spojov v Prahe a Ústave rozvoja komunikácií na Fakulte riadenia VŠDS Žilina. V období 1993-1996 pôsobila ako prodekanka pre pedagogickú činnosť na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ŽU (FPEDAS). V období rokov 1999 - 2002 tu zastávala funkciu vedúcej katedry spojov a v roku 2002 bola zvolená za dekanku FPEDAS. Na čele fakulty pôsobila až do roku 2010, kedy ju členovia AS ŽU zvolili za rektorku ŽU po prvý krát.

Na čo sa zameria rektorka ŽU v druhom funkčnom období? „Mojimi prioritami sú predovšetkým úspešné zvládnutie najbližšej úlohy - procesu akreditácie, zameranie sa na kvalitu infraštruktúry pre vedu a výskum, skvalitnenie tretieho stupňa vzdelávania, internacionalizácia, posilnenie spolupráce s praxou a ďalšie aktivity, ktoré prispejú k šíreniu dobrého mena Žilinskej univerzity v Žiline“ uviedla novozvolená rektorka ŽU Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.