Projekt Sokratov inštitút

21. 4. 2015 16:49:15

Cieľom projektu je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. V aktuálnom akademickom roku sa projektu zúčastňujú študenti z 15 fakúlt slovenských vysokých škôl.

Technická univerzita vo Zvolene a Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica realizujú od roku 2012 pre nadaných vysokoškolákov rôznych študijných odborov projekt Sokratov inštitút. Jeho cieľom je podpora medziodborovej spolupráce, diskusie s odborníkmi z praxe na rôzne témy, získavanie skúseností a zručností v rôznych oblastiach. V aktuálnom akademickom roku sa projektu zúčastňujú študenti z 15 fakúlt slovenských vysokých škôl.

Počas nasledujúceho akademického roka 2015/2016 ponúkame študentom účasť v 10 tematicky rôznorodých workshopoch s lektormi z Kanady, Veľkej Británie, USA, Čiech a Slovenska a záverečné kolokvium, na ktorom budú študenti prezentovať výsledky svojich mikroprojektov. Témy workshopov, lektori aj harmonogram sú zverejnené na www.sokratovinstitut.sk.

Workshopy zastrešuje Technická univerzita vo Zvolene voliteľným predmetom Súčasná spoločnosť – výzvy a vízie (v rámci ECTS môžu študenti získať 2 kredity v zimnom a 4 kredity v letnom semestri). Sokratov inštitút hradí študentom (účastníkom projektu) stravu, ubytovanie a program s lektormi. Cestovné náklady si hradia študenti z vlastných zdrojov.

Uzávierka prihlášok je do 30. apríla 2015.

Prihlasovanie prebieha výlučne na stránke www.sokratovinstitut.sk.

https://www.facebook.com/Sokratovinstitut